அறிவித்தல்


www.jathees1.blogspot.com என்ற  இணையத்தளம் இன்று  முதல் www.sriananthanvairavar.blogspot.com என்று தள மாற்றம்   செய்யப்பட்டுள்ளது.


The website has been changed from today www.sriananthanvairavar.blogspot.com www.jathees1.blogspot.com the Site.